Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD