Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Bashkëlidhur do të gjeni për shpallje kandidaturën fituese për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Integrimit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës.