Njoftime të tjera
Njoftim për parakualifikim kandidature
Bashkëlidhur do të gjeni njoftimin për kandidaturën që plotëson kërkesat për vazhdimin e procedurës për lëvizje paralele për pozicionin Drejtor i Integrimit dhe Komunikimit në Autoritetin e Konkurrencës, si dhe datën dhe orën e zhvillimit të intervistës dhe vlerësimit.