Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune
Bashkëlidhur do të gjeni njoftimin për shpallje të pozicionit të lirë të punës “Drejtor i Drejtorisë së Integrimit dhe Komunikimit” në Autoritetin e Konkurrencës.