Njoftime të tjera
Shpallje e kandidaturës që plotëson kushtet për konkurrimin per pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Shpallje e kandidaturës që plotëson kushtet e veçanta dhe të përgjithshme për konkurrimin për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, si dhe datën dhe orën e realizimit të procedurave