Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftimi për kandidaturën fituese të dalë nga procedura e konkurrimit të datës 15.02.2019, për pozicionin Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore