Njoftime të tjera
Njoftim për renditjen e kandidatëve për pozicion pune
Ju lutemi të gjeni bashkëlidhur renditjen e kandidatëve pas realizimit të procedurave të konkurrimit për pozicionin Inspektor (TIK), në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore, të realizuar në datën 25.01.2019, në Autoritetin e Konkurrencës.