Njoftime të tjera
Njoftim për parakualifikimin e kandidatëve për vend pune
Njoftimi për kandidaturat e kualifikuara që do të ndjekin procedurat e konkurrimit nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil, për pozicionin Inspektor (TIK) në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore si dhe datën dhe orën e realizimit të kësaj procedure pranë Autoritetit të Konkurrencës.