Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune
Njoftimin për një vend të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, për pozicionin Jurist në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore.