Njoftime të tjera
Për konsultim publik
Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”