Njoftime të tjera
Njoftim për mbylljen e konkurrimit
Mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/ Prodhuese