Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune
Njoftim për një vend të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore.