Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për vend të lirë punë në Autoritetin e Konkurrencës, “Specialist” në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit