Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vende të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese