Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
“Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese