Njoftime për shtyp
Në 14 vjetorin e Ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”
Si sot 14 vite më parë, më 1 dhjetor 2003, hyri në fuqi Ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”.

I përafruar thuajse plotësisht me acqui-communitaire, ky ishte dhe ligji i parë modern i konkurrencës, objektivi themelor i të cilit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, për të përcaktuar rregullat e sjelljes nga ndërmarrjet, si dhe institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e konkurrencës dhe kompetencat e tyre.

Ligji i konkurrencës zbatohet në këto shtylla kryesore:
1. Marrëveshjet e ndaluara;
2. Abuzim me pozitën dominuese;
3. Kontrolli i përqëndrimeve ndërmjet ndërmarrjeve;
4. Liberalizimi (vlerësimi i të drejtave ekskluzive);
5. Advokacia e konkurrencës (rekomandimet për entet rregullatorë, qeverisjen qendrore dhe lokale).

Ky ligj krijoi kushte për përmirësime të konsiderueshme të kuadrit ligjor dhe institucional të konkurrencës në vend, me qëllim sigurimin e mbrojtjes së interesit publik ndaj çdo shtrembërimi të konkurrencës së tregut.

Ligji është zbatuar për të gjithë sektorët e ekonomisë shqiptare, nëpërmjet procedurave hetimore apo rekomandimeve për advokatinë e konkurrencës në sektorët e energjisë, karburanteve dhe gazit të lëngshëm, komunikimeve elektronike, shërbimet financiare (bankat dhe sigurimet), produkteve ushqimore, mallrave të akcizës etj.

Hyrja në fuqi e ligjit u pasua me konkretizimin më 4 mars 2004 të ngritjes së Autoritetit të Konkurrencës, i vlerësuar në 13 vitet e veprimtarisë së tij nga Komisioni Evropian si një nga institucionet më eficientë dhe më të pavarur në përmbushjen e qëllimit për konkurrencë të lirë dhe efektive në treg.