Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Shpallje fituesi për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese