Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturat e konkurimit për pozicionin "Inspektor"
Shpallje e kandidaturave që plotësojnë kriteret për vazhdimin e procedurës së konkurrimit për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimeve Jo/Prodhuese, si dhe datës dhe orës së zhvillimit të konkurrimit.