Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Inspektor  në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve  të Shërbimit Jo/Prodhuese
Kategoria e pagës III-a