Njoftime përqendrimesh
Njoftim Përqendrimi - Rasti: Transaksioni i shitjes së 90% të aksioneve që Eurosig SHA zotëron tek Insig Jete SHA, tek personat fizik z. Mane dhe z. Kastrati
Njoftim Përqendrimi

Rasti: Transaksioni i shitjes së 90% të aksioneve që Eurosig SHA zotëron tek Insig Jete SHA, tek personat fizik z. Mane dhe z. Kastrati