Njoftime të tjera
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Njoftim për shpallje fituesi
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Konference Nderkombetare "Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
nga