Njoftime të tjera
Per konsultim publik : Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL Specialist ne Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave Kategoria e pagës III-b
Ri-Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shtyp: Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
nga