Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për katër pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
Per konsultim publik : Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
nga