Njoftime të tjera
Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shtyp: Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
nga