Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurrimit për katër pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
Per konsultim publik : Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve
nga