Njoftime të tjera
Parakualifikimi i kandidatëve për 4 pozicione të lira pune në AK si dhe datat dhe orët e realizimit të procedurave të konkurrimit
Shpallje për pozicionin Drejtor të Drejtorisë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore
Shpallje për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes dhe Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
Shpallje për pozicionin Jurist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
Shpallje për pozicionin Specialist (Protokoll/Arkiv) në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse
nga