Njoftime të tjera
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Njoftim për shpallje fituesi
nga