Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
nga