Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, në Autoritetin e Konkurrencës
Njoftim mbi renditjen e kandidatëve sipas pikëve të dala nga konkurrimi i datës 18.12.2019 në Autoritetin e Konkurrencës
Parakualifikimi i kandidatëve për 4 pozicione të lira pune në AK si dhe datat dhe orët e realizimit të procedurave të konkurrimit
nga