Njoftime përqendrimesh
Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc.
Rasti: Përftim Kontrolli i “Telekom Albania SHA / Plus Communication SHA”
Rasti: Përftim Kontrolli i “Vodafone Albania SHA / Plus Communication SHA”
Rasti: Përftim Kontrolli: Telekom Slovenije d.d. / Jordan Podjetje Za Zaposlovanje In Usposabljanje Invalidov Krsko d.o.o
Njoftim Përqendrimi - Rasti: Transaksioni i shitjes së 90% të aksioneve që Eurosig SHA zotëron tek Insig Jete SHA, tek personat fizik z. Mane dhe z. Kastrati
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Intesa Sanpaolo S.p.A./ Veneto Banca S.p.A.
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o.
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti - Infosoft Group SHPK
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / Rrjetit Shperndarës të Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
nga