Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Chevron Khazar Ltd nga shoqëria Mol Crossroads B.V.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABCOM SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA
Rasti: Përftimi i kontrollit të tërthortë të shoqërisë GEDI Gruppo Editoriale S.p.A nga shoqëria EXOR N.V
Përftimi i kontrollit të përbashkët nga shoqëria Hyundai dhe shoqëria Kia Motor Corporation, mbi shoqërinë Ionity Holding GmbH & Co.KG
Përftimi i kontrollit të shoqërisë Avon Products, Inc nga shoqëria Natura Cosméticos S.A.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë SKB Banka d.d. Lubjana nga OTP Bank Nyrt
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes 100% të aksioneve të shoqërive Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH dhe Aurora Kunststoffe VS GmbH nga shoqëria Mol Germany GmbH
nga