Njoftime përqendrimesh
Përftimi i kontrollit të shoqërisë Dasof d.o.o. nga shoqëria Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H.
Përftimi i kontrollit të shoqërisë RBM Assicurazione Salute S.p.A nga shoqëria Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Chevron Khazar Ltd nga shoqëria Mol Crossroads B.V.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABCOM SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA
Rasti: Përftimi i kontrollit të tërthortë të shoqërisë GEDI Gruppo Editoriale S.p.A nga shoqëria EXOR N.V
Përftimi i kontrollit të përbashkët nga shoqëria Hyundai dhe shoqëria Kia Motor Corporation, mbi shoqërinë Ionity Holding GmbH & Co.KG
Përftimi i kontrollit të shoqërisë Avon Products, Inc nga shoqëria Natura Cosméticos S.A.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë SKB Banka d.d. Lubjana nga OTP Bank Nyrt
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB
nga