English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli: Union Bank Sh.a – Landeslease Sh.a
21.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp
Mbi vendimin “Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit  për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”
19.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp
Mbi vendimin “Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e prokurimit të energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes”
07.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Joint  Venture    Pelikan Sh.p.k – CMA CGM Agencies Worldwide - CMA CGM Albania Sh.p.k
27.10.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP
Raport- Progresi i Komisionit Europian vlerëson si të kënaqshëm progresin në fushën e antitrustit dhe përqëndrimeve
09.10.2014 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp-Trajnimi administrates publike
Mbi trajnimin e administratës publike për çështje të konkurrencës dhe ndihmës shtetëtore
06.10.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp (datë 30 Shtator 2014)
Mbi takimin mes Komisionit të Konkurrencës dhe Bordit Drejtues të ERE-s mbi çështje të liberalizimit dhe konkurrencës në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror
30.09.2014 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Mbi kërkesën për autorizimin e përqëndrimit të kontrollit për rastin: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes -  CEZ A.S
15.09.2014 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp-sigurimet
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për vendosjen e kushteve dhe detyrimeve ndaj shoqërive të sigurimit për rivendosjen e konkurrencës në tregun e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta
17.08.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PER SHTYP
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës “Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit  për financimin, ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë dhe tarifës së shërbimit ...
18.06.2014 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD. 
lexo më tepër
VENDIM Nr. 461, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare”
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër