Udhëzime
Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet
Udhëzim Nr. 1, datë 25.06.2018 “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”