Rregullore
Për kategoritë e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë
Rregullore "Për kategoritë e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë”