Rregullore
Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale
Rregullore   “Për  mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale.”