Formularë
Formular për njoftimin e marrëveshjeve
Ketu gjeni formularin me informacionet perkatese qe duhet te paraqisin palet perfshirese ne nje marrëveshje...