Formularë
Formular i aplikimit për lehtësim nga gjobat
Këtu do të gjeni formularin për tu plotësuar nga palët për rastet e aplikimin për lehtësim nga gjobat ...