Ligje
Ligji nr. 9121, datë 28.7.2003
Ligji nr. 9121, datë 28.7.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" - i përditësuar.