Rregullore
Rregullore ”Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës”

"Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës"[1][1] 32003R0001, Rregullore e Këshillit(EC) nr 1/2003 e datës 16 Dhjetor 2002 "Për zbatimin e rregullave të konkurrencës të përcaktuara në nenet 81 dhe 82 të Traktatit"(OJ L1, 04.01.2003, p 1-25)