Rregullore
Për përjashtimin e kategorive të marrëveshjeve të kërkimit dhe zhvillimit

Rregullore “Për përjashtimin e kategorive të   marrëveshjeve  të Kërkimit dhe Zhvillimit.”