Rregullore
“Për përjashtimin e kategorive të marrëveshjeve të Kërkimit dhe Zhvillimit”

"Për përjashtimin e kategorive të  

  marrëveshjeve  të Kërkimit dhe Zhvillimit"[1]