Udhëzime
Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale

Udhëzim "Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale."