Udhëzime
UDHËZIM. MBI FORMËN E NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 9121, Datë 28.7.2003 "për mbrojtjen e konkurrencës"

dhe rregullores "për zbatimin e procedurave të kontrollit të përqendrimit të

ndërmarrjeve"