English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Udhëzime dhe Formularë
Udhezim per vleresimin e marreveshjeve horizontale
Udhëzim "Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale"
10.06.2010 • lexo më tepër
Udhezim per perqendrimet johorizontale dhe konglomerate
PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE JO HORIZONTALE DHEKONGLOMERATE
15.12.2009 • lexo më tepër
Udhezim per perqendrimet horizontale
Per vleresimin e Perqendrimeve Horizontale
15.12.2009 • lexo më tepër
FORMULARI I ANKESES
27.07.2009 • lexo më tepër
UDHËZIM. MBI FORMËN E NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMIT
Në zbatim të Ligjit nr. 9121, Datë 28.7.2003 "për mbrojtjen e konkurrencës"dhe rregullores "për zbatimin e procedurave të kontrollit të përqendrimit tëndërmarrjeve"
03.07.2008 • lexo më tepër
FORMULARI I PLOTË I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE
03.07.2008 • lexo më tepër
FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE
03.07.2008 • lexo më tepër
Udhezim_Tregu perkates
07.05.2008 • lexo më tepër
Formulari per njoftimin e Marrveshjeve
Ketu gjeni formularin me informacionet perkatese qe duhet te paraqisin palet perfshirese ne nje marrveshje...
23.11.2007 • lexo më tepër
Udhezim per formen e njoftimit te marrveshjeve
Ky udhëzim përcakton përmbajtjen dhe formën e Formularit të Njoftimit, (bashkëlidhur këtij Udhëzimi) që do të plotësohet nga një ndërmarrje ose grup ndërmarrjesh kur njoftojnë Autoritetin për një ...
23.11.2007 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër