English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Udhëzime dhe Formularë
Udhezim per vleresimin e marreveshjeve horizontale
Udhëzim "Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale"
10.06.2010 • lexo më tepër
Udhezim per perqendrimet johorizontale dhe konglomerate
PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE JO HORIZONTALE DHEKONGLOMERATE
15.12.2009 • lexo më tepër
Udhezim per perqendrimet horizontale
Per vleresimin e Perqendrimeve Horizontale
15.12.2009 • lexo më tepër
FORMULARI I ANKESES
27.07.2009 • lexo më tepër
UDHËZIM. MBI FORMËN E NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMIT
Në zbatim të Ligjit nr. 9121, Datë 28.7.2003 "për mbrojtjen e konkurrencës"dhe rregullores "për zbatimin e procedurave të kontrollit të përqendrimit tëndërmarrjeve"
03.07.2008 • lexo më tepër
FORMULARI I PLOTË I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE
03.07.2008 • lexo më tepër
FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE
03.07.2008 • lexo më tepër
Udhezim_Tregu perkates
07.05.2008 • lexo më tepër
Formulari per njoftimin e Marrveshjeve
Ketu gjeni formularin me informacionet perkatese qe duhet te paraqisin palet perfshirese ne nje marrveshje...
23.11.2007 • lexo më tepër
Udhezim per formen e njoftimit te marrveshjeve
Ky udhëzim përcakton përmbajtjen dhe formën e Formularit të Njoftimit, (bashkëlidhur këtij Udhëzimi) që do të plotësohet nga një ndërmarrje ose grup ndërmarrjesh kur njoftojnë Autoritetin për një ...
23.11.2007 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër