English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Udhëzime dhe Formularë
Udhezim per vleresimin e marreveshjeve horizontale
Udhëzim "Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale"
10.06.2010 • lexo më tepër
Udhezim per perqendrimet johorizontale dhe konglomerate
PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE JO HORIZONTALE DHEKONGLOMERATE
15.12.2009 • lexo më tepër
Udhezim per perqendrimet horizontale
Per vleresimin e Perqendrimeve Horizontale
15.12.2009 • lexo më tepër
FORMULARI I ANKESES
27.07.2009 • lexo më tepër
UDHËZIM. MBI FORMËN E NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMIT
Në zbatim të Ligjit nr. 9121, Datë 28.7.2003 "për mbrojtjen e konkurrencës"dhe rregullores "për zbatimin e procedurave të kontrollit të përqendrimit tëndërmarrjeve"
03.07.2008 • lexo më tepër
FORMULARI I PLOTË I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE
03.07.2008 • lexo më tepër
FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE
03.07.2008 • lexo më tepër
Udhezim_Tregu perkates
07.05.2008 • lexo më tepër
Formulari per njoftimin e Marrveshjeve
Ketu gjeni formularin me informacionet perkatese qe duhet te paraqisin palet perfshirese ne nje marrveshje...
23.11.2007 • lexo më tepër
Udhezim per formen e njoftimit te marrveshjeve
Ky udhëzim përcakton përmbajtjen dhe formën e Formularit të Njoftimit, (bashkëlidhur këtij Udhëzimi) që do të plotësohet nga një ndërmarrje ose grup ndërmarrjesh kur njoftojnë Autoritetin për një ...
23.11.2007 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër