English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Udhëzime dhe Formularë
Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
“Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
08.06.2016 • lexo më tepër
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
05.02.2016 • lexo më tepër
Formular - Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
Këtu do të gjeni formularin për tu plotësuar nga palët për rastet e aplikimin për lehtësim nga gjobat ...
24.11.2015 • lexo më tepër
UDHËZIM : Për kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve
Për kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve
26.10.2015 • lexo më tepër
Udhëzim mbi poziten dominuese
“Mbi zbatueshmërinë e nenit 8 dhe 9 të Ligjit 9121 datë 23.07.2003 ‘Për Mbrojtjen e Konkurrencës’’1
18.02.2015 • lexo më tepër
Udhezim "Per vleresimin e marreveshjeve horizontale"
UDHEZIM  “Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale”
21.11.2013 • lexo më tepër
Udhezim mbi vleresimin e pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen
Udhezim "Mbi vleresimin e pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen"
25.10.2013 • lexo më tepër
Per kontrollin e perqendrimit te ndermarrjeve 2012
Udhëzim Per kontrollin e perqendrimit te ndermarrjeve 2012
20.08.2012 • lexo më tepër
Fatura per arketim
Ju lutem gjeni bashkengjitur faturen per arketim ne zbatim te Urdherit te Ministrit te Financave nr.19 date 120.05.2010, nr ...
20.09.2010 • lexo më tepër
Marreveshjet vertikale
UDHËZIM"MBI MARRËVESHJET VERTIKALE" 
10.06.2010 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër