Programi i Transparencës për Autoritetin e Konkurrencës 

HYRJE

PARIME TË PËRGJITHSHME

INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

SKEMA E INFORMACIONIT TË PUBLIKUAR

PUBLIKIMI

MONITORIMI

KOORDINATORI


HYRJE  

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Autoritetin e Konkurrencës (në vijim AK).

Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së AK-së në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (në vijim LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AK ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AK do të përditësojë herë pas here programin e transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës AK-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare caa.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Autoritetit të Konkurrencës është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë, në format lehtësisht të kuptueshëm. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program. 

PARIME TË PËRGJITHSHME 

Parimet kryesore në të cilat mbështetet programi i transparencës i AK-së janë:

1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshëm nga të gjithë pa asnjë përjashtim;

2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: AK-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi;

3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e AK-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës “ ( i ndryshuar);

4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme;

5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale;

6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij;

7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:

i plotë;
i saktë;
i përditësuar;
i thjeshtë në konsultim;
i kuptueshëm;
lehtësisht i aksesueshëm;
i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik. 

INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË   

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AK vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit caa.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

 • Strukturën organizative të autoritetit publik;
 • Tekstet e plota, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;at që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 • Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 • Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 • Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 • Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
 • Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 • Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 • Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AK-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
 • AK-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë.

Informacioni i publikuar sipas skemës të mëposhtme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

 Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik 

Të dhënat për arsimimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë

Përshkrim i procedurës së zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve

Neni 7/1/a/d

Vendim miratimi


Organigrama

CV-të e Komisionerëve


Struktura e pagave

Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorëve/ive, arsimit, kualifikimet e drejtuesve

Nenet 18-26 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” ( i ndryshuar)

Pas botimit në fletoren zyrtare

 

Përditësohet pas çdo akt emërimi

Në faqen zyrtare në menunë:

Rreth nesh

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Akte ndërkombëtare

Ligje

Akte nënligjore

Dokumente politikash

Dokumente të tjerë

Neni 7/1/b

 

Ligje

Vendime të Komisionit të Konkurrencës

Njoftime

Akte nënligjore 

Kodi i Etikës


Politika e Konkurrencës 

Raporte vjetorë

Materiale te tjera në fushën e konkurrencës

Pas botimit në fletoren zyrtare

Pas miratimit nga Komisioni i Konkurrencës

Pas miratimit  nga 
Komisioni i Konkurrencës 

Menjëherë pas dorëzimit në Kuvendin e Shqipërisë

Në faqen zyrtare në menutë:

Kuadri Ligjor

Publikime

AK

Institucione të tjerë

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, 
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim

Neni 7/1/c/g

Format kërkese

Format ankese
 

Adresa postare:

Autoriteti i Konkurrences
Rruga “Sami Frasheri” nr IV, kati 4; Tiranë

Orari:

E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
E Premte 08:00 - 14:00

Adresë e-mail:

competition@caa.gov.al

Pas miratimit të programit të transparencës

Menjëherë në rast ndryshimesh

Në faqen zyrtare në menutë:

Programi i Transparencës

Kontakt

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe 
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit 

Neni7/1/ç

Lista e koordinatorëve

Adresa postare:

Autoriteti i Konkurrences
Rruga “Sami Frasheri” nr IV, kati 4; Tiranë

Orari:

E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
E Premte 08:00 - 14:00

Adresë e-mail:

competition@caa.gov.al

 

Koordinator për të drejtën e informimit:

Daniela Laze

Adresa postare:

Autoriteti i Konkurrences
Rruga “Sami Frasheri” nr IV, kati 4; Tiranë

Orari:

E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
E Premte 08:00 - 14:00

Adresë e-mail:

daniela.laze@caa.gov.al

Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit

Në faqen zyrtare në menutë:

E drejta për informim

Kontakt

Programi i Transparencës

Përgjegjësi i Sektorit të Hartimit të Legjislacionit dhe Procedurave

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve

Neni 7/1/d

Nenet 21-22 të ligjit nr. 9121 datë 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" (i ndryshuar)

 

Vendimet e Kuvendit të Shqipërisë

Menjëherë pas botimit në fletoren zyrtare

 

E përhershme

Në faqen zyrtare në menutë:

Rreth nesh

Kuadri Ligjor

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Kabineti 

Drejtoria Juridike

Mekanizmat monitorues


Raporte  auditi


Dokumentet me tregues performance

Neni7/1/dh

Raporte monitorimi dhe auditimi (KLSH)

 

 

Rezoluta të Kuvendit të Shqipërisë

Menjëherë pas depozitimit në AK ose publikimit në faqen zyrtare të monitoruesve

Menjëherë pas depozitimit në AK

Në faqen zyrtare në menunë:

Publikime

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

 

Buxheti 

Neni 7/1/e 

Buxheti 

Raporte monitorimi dhe auditimi

Pas miratimit të ligjit të buxhetit

Çdo tre mujor

Në faqen zyrtare në menunë:

Publikime

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Informacion për procedurat e prokurimit

Neni 7/1/ë

Regjistri i Parashikimieve për Prokurimin Publik

Regjistri i Realizimit të Prokurimit Publik

Menjëherë pas dërgimit në APP

Në faqen zyrtare në menunë:

Publikime

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Drejtoria Juridike

Shërbimet e autoritetit për publikun

Neni 7/1/f

Shërbime

 

Fatura arkëtimi

Përditësohet periodikisht

 

E përhershme

Në faqen zyrtare në menunë:

Publikime

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregut

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

P/akt ligjor dhe nënligjor
p/strategji

Dhënie mendimi

Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues

Në faqen zyrtare në menunë:

Njoftime

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Drejtoria Juridike

Çdo projekt akt nënligjor që hartohet si dhe njoftime te tjera publikohet në faqen e AK-së

AK ka caktuar person kontakti përgjegjës për konsultimin publik

Mbajtja e dokumentacionit nga AK

Neni 7/1/h

Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”

   

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Ruajtja dhe mbajtja e dokumentacionit kryhet ne kuadër të legjislacionit në fuqi kryesisht ligjit për arkivat

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 

 

 

Neni 7/1/i 

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Pas miratimit të programit të transparencës

Në faqen zyrtare në menunë:

Programi i Transparencës

*Me kufizime të identitetit të ankuesit 

 

Koordinatori

Një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t'i përfituar ato

Neni 7/1/i 

AK nuk ofron kategori ndihmash apo subvencione

     AK

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k

Vendime
Rekomandime 

Manuale

Udhëzues

Opinione 

Botime

Nëpunës civil (vende vakante) 

Materiale ndërgjegjësuese dhe evente

Formularë:

 1. Formulari i ankesës;
 2. Formulari i Njoftimit të marrëveshjeve;
 3. Formulari i Plotë i njoftimit të përqendrimeve;
 4. Formulari i thjeshtuar i njoftimit të përqëndrimeve.

 

 

 

 

 

Pas çdo krijimi një vendi vakant  

Në faqen zyrtare në menutë:

Vendime

Njoftime

Advokacia

Kuadri Ligjor/Udhëzues dhe Formularë

Kabineti

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Drejtoria Juridike

Informacione të tjera  të dobishme

Neni 7/1/l dhe Neni 31/h i ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, (i ndryshuar)

Materiale
ndërgjegjësuese dhe evente

Pas miratimit nga AK-ja

Në faqen zyrtare në menutë:

Njoftime

Aktivitete

AK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

 

PUBLIKIMI 

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Autoriteti i Konkurrencës vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit caa.gov.al, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar Programi i Transparencës. Gjithashtu, ky program është në dispozicion në mjediset e pritjes së publikut.  

MONITORIMI 

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës. 

Adresa Zyrtare:

Autoriteti i Konkurrencës

Rruga “Sami Frashëri” Nr IV; kati 4,

Tiranë-Shqipëri

   Orari:       

E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30

E Premte  08:00 - 14:00 

Koordinator për të drejtën e informimit   

Daniela Laze

Email:      Daniela.Mehmeti@caa.gov.al

Tel:           04 2234 504

Adresa:     Rruga “Sami Frashëri” nr. IV, Tiranë

Orari:        E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30

                   E Premte             08:00 - 14:00

shkarko 

   FILLIMI