Të reja
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Roskovec” SHA
Përftimi i kontrollit të shoqërisë Chevron Khazar Ltd nga shoqëria Mol Crossroads B.V.
Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABCOM SHPK nga shoqëria Vodafone Albania SHA
Njoftim për parakualifikimin, datën dhe orën e zhvillimit të konkurrimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të tërthortë nga shoqëria EXOR N.V tek GEDI Grupoo Editoriale S.p.A.
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 573, datë 26.11.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Sektorin e Arsimit të Lartë”
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Energjisë në lidhje me shqyrtimin e procedurave për miratimin e “Rregullave të Tregut Shqiptar të Balancimit të Energjisë Elektrike”
Për vijimin e hetimit të hapur me Vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr. 552, datë 04.10.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Shërbimin Spitalor, i ndryshuar
Për dhënien e disa rekomandimeve lidhur me ushtrimin e profesionit të avokatit, noterit dhe vlerësuesve të pasurive të paluajtshme
Rregullore "Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Konkurrencës"
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Vorë” SHA
Përftimi i kontrollit të tërthortë të shoqërisë GEDI Gruppo Editoriale S.p.A nga shoqëria EXOR N.V
Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
Shpallje për kandidaturën fituese të dalë nga testimi i datës 17.12.2019 për pozicionin: Specialist (Arkiv/Dokumentacioni) në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse në Autoritetin e Konkurrencës