Të reja
Njoftimi i kandidaturës fituese të dalë nga konkurrimi i datës 12.12.2019 për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese, në Autoritetin e Konkurrencës
Shpallje procedure lëvizjeje paralele dhe pranim ne shërbimin civil për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes se Tregjeve Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
Parakualifikimi i kandidatëve për 4 pozicione të lira pune në AK si dhe datat dhe orët e realizimit të procedurave të konkurrimit
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Avon Products, Inc nga shoqëria Natura Cosméticos S.A.
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët nga shoqëria Hyundai dhe shoqëria Kia Motors Corporation, mbi shoqërinë Ionity Holding GmbH & Co.KG
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Avon Products, Inc nga shoqëria Natura Cosméticos S.A.
Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët nga shoqëria Hyundai dhe shoqëria Kia Motor Corporation, mbi shoqërinë Ionity Holding GmbH & Co.KG
Konferenca “Konkurrenca dhe Sipërmarrja” Të enjten më datë 14.11.2019, me rastin e 15-vjetorit të themelimit të tij, Autoriteti i Konkurrencës ...
Fjala e Kryetares së Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Juliana Latifi, në Konferencën "Konkurrenca dhe Sipërmarrja", mbajtur më 14 nëntor 2019 E nderuar Nënkryetare e Kuvendit, Zj. Hysi I nderuar Ministër, Z.Shalsi I nderuar Kryetar i Sektorit Ekonomik i ...
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 573, datë 26.11.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Sektorin e Arsimit të Lartë”
Për dhënien e disa rekomandimeve Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare përpara marrjes së vendimit përfundimtar për dokumentin për këshillim publik “Analizë e tregut të shërbimeve celulare - tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit në rrjetet celulare”
Për dhënien e disa rekomandimeve lidhur me procedurat e caktimit të ekspertëve për vlerësimin e dëmeve në sigurime, në procedurat gjyqësore
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Energjisë në lidhje miratimin e një ndryshim në "Rregulloren për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen e energjisë elektrike, ...
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Himarë” SHA
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Vlorë” SHA