Të reja
Në datën 10.04.2019, Komisioni i Konkurrencës mori vendimin nr. 610 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD”. Për më shumë informacion, ju ...
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
Për një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr. 552, datë 04.10.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Shërbimin Spitalor, i ndryshuar”
Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të transportit rrugor të udhëtarëve me taksi (4+1 vende) në qytetin e Tiranës
Mbi detyrimin për zbatimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 567, datë 07.11.2018 nga ndërmarrja “EMS-Albanian Port Operator” SHPK
Bashkëlidhur do të gjeni njoftimin për shpallje të pozicionit të lirë të punës “Drejtor i Drejtorisë së Integrimit dhe Komunikimit” në Autoritetin e Konkurrencës.
Në datën 01.04.2019, Komisioni i Konkurrencës mori vendimin nr. 606 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë.” Për më ...
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë.
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019
Në kuadër të luftës kundër marrëveshjeve të ndaluara në oferta në prokurimet publike, sot më datë 02.04.2019, Autoriteti i Konkurrencës nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi me Agjencinë e Prokurimeve Publike. AK dhe APP angazhohen të rrisin bashkëpunimin ...
Ju njoftojmë se më datë 28.03.2019 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë la në fuqi vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr. 562, datë 25.10.2018, “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK ...
Mbi mospranimin e kërkesës së AMF për rishikimin e Vendimit nr. 585, datë 24.01.2019 “Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë, vendosjen e disa detyrimeve dhe rekomandimeve”
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019 Përmbledhje Ekzekutive
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Delvinë” SHA
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë ALH Group SHPK nga shoqëria Lufthansa Industry Solutions AS GmbH