Të reja
Mbi procedurat e konkurrimit për dy  pozicione “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese dhe atë të Shërbimeve Jo/Prodhuese
Njoftimi për kandidaturën fituese të dalë nga konkurrimi i datës 15.05.2018, për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese.
Njoftim mbi paraseleksionimin e kandidatëve që do të kryejnë lëvizje paralele në datën 15.05.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.511, datë 10.05.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit në lidhje me përftimin e  kontrollit të përbashkët nga BMW dhe Daimler AG mbi disa shoqëri”, vendosi të autorizojë përqendrimin pasi tregu shqiptar ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.510, datë 10.05.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 6.50 % të aksioneve të  INTELLIGENT APPS GMBH, nga HNH GROUP LTD tek DAIMLER MOBILITY SERVICES ...
Mbi  autorizimin e përqendrimit në lidhje me përftimin e  kontrollit të përbashkët nga BMW dhe Daimler AG mbi disa shoqëri
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 6.50 % të aksioneve të  INTELLIGENT APPS GMBH, nga HNH GROUP LTD tek DAIMLER MOBILITY SERVICES GMBH
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, mbledhur në seancë plenare, datë 03.05.2018 miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017”.
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.507, datë 02.05.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 100 % të shoqërisë InRE SHPK  tek Z.Grigor JOTI dhe Z.Plarent KRISTO”, autorizoi përqendrimin e realizuar ...
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 100 % të shoqërisë InRE SHPK  tek Z.Grigor JOTI dhe Z.Plarent KRISTO
“Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
“Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, Kategoria e pagës III-a
Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve Prodhuese, kategoria e pagës III-a
Rikthehen kohëzgjatjet e vlefshmërisë së paketave me parapagim në tregun e telefonisë celulare, nga 28 ditë në 30 ditë, mbështetur në  rekomandimet e dhëna në Vendimin nr. 475, datë 21.09.2017 “Mbylljen e hetimit paraprak në tregun me pakicë të shërbimeve ...
Komisioni Për Mbrojtjen e Konkurrencës në Serbi, me rastin e 12 vjetorit të krijimit të institucionit dhe Ditës Kombëtare Serbe të Konkurrencës, organizoi në datën 20 Prill 2018 në Beograd, Konferencën me temë: “New Competition Agenda”. Kryetarja e Autoritetit ...