Të reja
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB
Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2018
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 609, datë 10.04.2019 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të transportit rrugor të udhëtarëve me taksi (4+1 vende) në qytetin e Tiranës”
Për dhënien e disa rekomandimeve për ofrimin e shërbimit të ndryshimit të pronësisë së mjeteve motorike
Në datat 10-12 Korrik 2019, në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD) në Gjenevë, është duke u zhvilluar takimi i 18-të I Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e ...
Mbi monitorimin e zbatimit të Vendimit Nr. 561, datë 15.10.2018 të Komisionit të Konkurrencës për produktin TPL e brendshme
Për dhënien e disa rekomandimeve Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare në tregun e shërbimeve celulare
Për dhënien e disa rekomandimeve Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare lidhur me dokumentin për këshillim publik “Analizë tregu e telefonisë celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare, përfshirë terminimin e thirrjeve hyrëse ...
Udhëzues nr. 3, datë 26.06.2019 “Mbi dëmet që shkaktohen dhe veprimet që ndërmerren kur shkelen dispozitat e Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar”
Mbi  miratimin e  Udhëzuesit “Mbi dëmet që shkaktohen dhe veprimet që ndërmerren kur shkelen dispozitat e Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar”
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC
Pranë Autoritetit të Konkurrencës në datat 17-19 qershor 2019 u zhvillua aktiviteti Expert Mission (mision ekspertësh) nëpëmjet instrumentit të BE-së TAIEX me temën “The linkage between e-commerce and competition policy”. Në këtë aktivitet ishin ...
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Malësi e Madhe” SHA
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Lushnje” SHA
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC