Të reja
Përftim kontrolli nëpërmjet shitjes dhe transferimit të  85% të kuotave të shoqërisë CC TIRANA SHPK tek COMDATA S.p.A.
Shpallje për vend të lirë punë në Autoritetin e Konkurrencës, “Specialist” në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit
Shpallje për një vende të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
Në zbatim të Rregullores të Komisionit të Konkurrencës “Për zbatimin e procedurës së përqendrimit të ndërmarrjeve”, neni 6 - Konsultimi para njoftimit, ftohen ndërmarrjet/ shoqëritë tregtare të interesuara, cdo ditë të premte, nga ora 12.00-14.00, për ...
Me vendim nr. 542, datë 04.09.2018 “Për marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve agro-ushqimore në qytetin e Tiranës” Komisioni i Konkurrencës, duke patur parasysh që ...
Me vendim nr. 541, datë 04.09.2018 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për ...
Për marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve agro-ushqimore në qytetin e Tiranës
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore ...
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të SIEMENS A.G me ALSTOM S.A
Me vendimin nr. 538, datë 20.07.2018 “Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e shërbimit të transportit ajror në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Konkurrencës vendosi: 1. T’i rekomandojë Këshillit ...
Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e shërbimit të transportit ajror në Republikën e Shqipërisë
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të aksioneve të BFSE HOLDING B.V tek shoqëria AMRYTA CAPITAL LLP.
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga UNITED MEDIA mbi DIRECT MEDIA, MEDIA POINT, PINK BH dhe PINK MNE
Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO” SHPK për marrëveshje të ndaluar në tregun e prokurimeve publike
Shpallja e kandidaturës fituese për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve, dalë nga konkurrimi i datës 18.07.2018