Të reja
Ky përqëndrim ka të bëjë me blerjen nga Intesa Sanpaolo S.p.A. të disa aseteve, detyrimeve dhe marrëdhënieve ligjore të Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ( BPVI) dhe Veneto Banca S.p.A., të dyja në likuidim administrativ të detyrueshëm.  Në tregun bankar shqiptar transaksioni prek ...
Ky përqendrim konsiston në marrjen e kontrollit të vetëm nga Telekom Slovenia mbi kontratat me parapagesë, markat tregtare, shenjat e shërbimit dhe stokun e mallrave të Izi Mobil. Telekom Slovenie d.d. nuk ushtron aktivitet në Shqipëri, por ka realizuar të ardhura në Shqipëri për vitin 2016 ...
Autoriteti i Konkurrencës pas hapjes së procedurës së hetimit paraprak në tregun e tregtimit të produkteve lëndë e parë për prodhimin e brumrave për bukë dhe nën produktet e saj, konkretisht ndaj ndërmarrjes "Nelly" SH.P.K, mblodhi informacion dhe kreu investigimet e nevojshme. ...
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet blerjes së disa aseteve, detyrimeve dhe marrëdhënieve ligjore të ndërmarrjes Veneto Banca S.p.A nga Intesa Sanpaolo S.p.A
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet blerjes së aseteve të ndërmarrjes Izi Mobil Telekomunikacije d.d. nga Telekom Slovenije d.d.
Mbyllja e Hetimit Paraprak në tregun e tregtimit të produkteve lëndë e parë për prodhimin e brumërave për bukë dhe nën produktet e saj, konkretisht ndaj ndërmarrjes “Nelly” SHPK”.
Përftim Kontrolli: Intesa Sanpaolo S.p.A./ Veneto Banca S.p.A.
Vlerësimin si jashtë kompetence të ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjelljen e ankesës pranë Autoritetit tëMediave Audiovizive
Në datat 05-07 korrik 2017, në Gjenevë u organizua nga UNCTAD takimi i “Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve  mbi  Konkurrencën, Ligjin dhe Politikat”. Në këtë takim të organizuar nga UNCTAD, Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës mori pjesë si paneliste e ftuar ...
Vlerësimin si jashtë kompetence të ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjelljen e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive
Hapja e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare.
Hapja e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkim dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit.
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese