Të reja
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë SKB Banka d.d. Lubjana nga OTP Bank Nyrt
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Në kuadër të “Memorandumit të Mirëkuptimit” midis Autoritetit Shqiptar të Konkurrencës dhe Autoritetit Maltez të Konkurrencës dhe të Çështjeve të Konsumatorit, në datat 26 – 27 Shtator, përfaqësues të Autoritetit të ...
Shpallje kandidature fituese për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
Shpallje fituesi për pozicionin Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore në Autoritetin e Konkurrencës
Njoftim për kandidatin e parakualifikuar që plotëson kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme për pozicionin: Inspektor (Krye/Ekonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve dhe datën e realizimit të intervistës
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore dhe Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
Për mos klasifikimin si përqendrim të njoftimit mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB dhe dhënien e rekomandimeve Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Shpallje njoftimi për një vend të lirë pune në pozicionin: Inspektor (Krye/Ekonomist), në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
Shpallje për një vend të lirë pune “Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore”
Shpallje për një vend të lirë pune “Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese”
Për miratim paraprak me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të transferimit të kontratës së koncesionit të shoqërisë DiaVita SHPK “Për shërbimin e hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe ...
Për dhënien e  disa rekomandimeve në lidhje me Draft Kontratën e Koncesionit me objekt “Për shërbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm”
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB