Të reja
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 582, datë 17.01.2019, vendosi: “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Grid SHPK nga BConnect SHPK" Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un ...
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 581, datë 17.01.2019, vendosi: “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V." Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në ...
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 580, datë 17.01.2019, vendosi: “Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shitblerjes së 98,83% të aksioneve të TIRANA BANK SHA nga PIRAEUS BANK SA tek BALFIN SHPK dhe KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE" Për më shumë informacion, ...
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Grid SHPK nga BConnect SHPK
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V.
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shitblerjes së 98,83% të aksioneve të TIRANA BANK SHA nga PIRAEUS BANK SA tek BALFIN SHPK dhe KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 576, datë 11.12.2018 “Mbi Autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SHA nga Union Bank SHA”, autorizoi përqëndrimin e realizuar në tregun e shërbimeve ...
Autoriteti i Konkurrencës në përfundim të hetimit të thelluar në tregun e qiradhënies të ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro - Ushqimore në qytetin e Tiranës, me Vendimin nr. 572, datë 22.11.2018 “Për vendosje gjobe dhe detyrime ...
Njoftimin për një vend të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, për pozicionin Jurist në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore.
Shpallje për vend të lirë Inspektor TIK te Drejtoria Juridike
Të premten më datë 23.11.2018 Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me Prefekturën e Beratit, organizoi në ambientet e Prefekturës seminarin me temë: “Konkurrenca në funksion të zhvillimit ekonomik”. Synimi i ...
Për marrjen e masave të përkohshme në tregun e prodhimit dhe tregtimit të naftës bruto ndaj ndërmarrjes Bankers Petroleum Albania LTD
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 578, datë 20.12.2018, vendosi: “Marrjen e masave të përkohshme ndaj ndërmarrjes Bankers Petroleum Albania LTD në tregun e prodhimit dhe tregtimit të naftës bruto”    Klikoni linkun për të parë vendimin e ...
Udhëzim nr. 2, datë 20.12.2018 "Për zbatimin e rregullave të konkurrencës në vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit në sektorin e telekomunikacionit"
Fjala e Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, në Forumin “Konkurrenca dhe Biznesi”, organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës 14 dhjetor 2018, ora 10:00, Hotel Tirana