Të reja
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se sot më datë 18.06.2019, Gjykata Administrative e Apelit, në dhomë këshillimi, vendosi rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë nga ana e shoqërisë “EKMA Albania” SHPK, dhe pranimin e Ankimit të Autoritetit të ...
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se të martën, datë 18.06.2019, në orën 12:30, në Gjykatën Administrative të Apelit do të shqyrtohet ankimi i veçantë mbi ekzekutimin e gjobës së vendosur nga AK ndaj ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK. Komisioni i ...
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për ndërmarrjen “Ujësjellës Kanalizime Tropojë” SHA
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Saudi Basic Industries Corporation nga shoqëria Saudi Arabian Oil Company
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 70% të kuotave, të shoqërisë Saudi Basic Industries Corporation nga shoqëria Saudi Arabian Oil Company
Rasti i përftimit të kontrollit, nëpërmjet blerjes 100% të aksioneve të shoqërive Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH dhe Aurora Kunststoffe VS GmbH nga shoqëria Mol Germany GmbH
Mbi monitorimin e zbatimit të Vendimit Nr. 499, datë 15.02.2018 të Komisionit të Konkurrencës për kartonin jeshil
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, mbledhur në seancë plenare, datë 03.04.2019 miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2018”.
Prof.Dr. Juliana Latifi Viti 2018 përkon me një periudhë tejet të ngjeshur dhe sfiduese të veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës në përmbushjen e detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen ...
Kërkohet një Asistent në Projektin e Binjakëzimit të BE-së me titull "Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të Autoritetit të Konkurrencës për të mbrojtur konkurrencën e lirë dhe efektive në treg". Për më shumë informacione ju lutemi ...
Kërkohet një Asistent Gjuhësor për Projektin e Binjakëzimit të BE-së me titull "Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të Autoritetit të Konkurrencës për të mbrojtur konkurrencën e lirë dhe efektive në treg". Për më shumë informacione ju ...
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Atlas Mills SHPK nga shoqëria Besniku SHPK
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimin të kontrollit të shoqërisë Digicom SHPK nga shoqëria Albanian Telecommunications Union SHPK.
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 573, datë 26.11.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Sektorin e Arsimit të Lartë”
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të sipërmarrjes së përbashkët me funksione të plota (Joint Venture) nga Daimler AG dhe Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.