Të reja
Më datë 10 Janar 2018, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin nga ndërmarrjet që operojnë në tregun e sigurimeve të automjeteve për përjashtimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit të lidhur ndërmjet tyre në vitin 2017, në lidhje me shitjen dhe administrimin e ...
Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport”
Për rekomandime në lidhje me çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror, Albgaz SH.A”
Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 28 dhjetor, me vendim nr. 492, datë 28.12.2017  vendosi dhëninen e disa rekomandimeve për Entin Rregullator të Ujit,  në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ...
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura
Rregullore "Për kategoritë e marrëveshjeve të transferimit të teknologjisë”
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 489, datë 20.12.2017, vendosi miratimin e rregullores “Për  Kategoritë e  Marrëveshjeve të  Transferimit të Teknologjisë” dhe Shfuqizimin e Vendimit  nr.179, datë 02.03.2011, të Komisionit të Konkurrencës, për miratimin ...
Për miratimin e rregullores "Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 487, datë 05.12.2017 vendosi të autorizojë përqëndrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit mbi Portofolin e Kredisë së Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd, pasi ky përqëndim nuk shfaq shenja të ...
Për “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit mbi Portofolin e Kredisë së Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd”
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 486, datë 05.12.2017 vendosi të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga  CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings Inc., pasi ky përqendim nuk shfaq ...
Për “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga  CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings Inc.”
Për marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit
Autoriteti i Konkurrencës zhvilloi në datat 11-12 dhjetor 2017 në Hotel Tirana International, Konferencën Ndërkombëtare me temë: “13 vjet eksperiencë në politikën e konkurrencës në Shqipëri: aspekte të ligjit, ekonomisë dhe biznesit”, ku merrnin pjesë të ftuar ...
13 VJET EKSPERIENCË NË POLITIKËN E KONKURRENCËS NË SHQIPËRI: ASPEKTE TË LIGJIT, EKONOMISË DHE BIZNESIT E nderuar  Zv.kryeministre, I nderuar Kryetar i Komisionit të Ligjeve, I nderuar përfaqësues i përhershëm i UN/UNDP në Shqipëri,