Të reja
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet transferimit të ½ të spektrit të ndërmarrjes PLUS COMMUNICATION SHA tek TELEKOM ALBANIA SHA
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet transferimit të ½ të spektrit të ndërmarrjes PLUS COMMUNICATION SHA tek VODAFONE ALBANIA SHA
Rasti: Përftim Kontrolli i “Banca Intesa Akcionarsko Drustvo Beograd/Procredit Bank AD Beograd”
Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc.
Rasti: Përftim Kontrolli i “Vodafone Albania SHA / Plus Communication SHA”
Rasti: Përftim Kontrolli i “Telekom Albania SHA / Plus Communication SHA”
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të aksioneve të ndërmarrjes Jordan d.o.o. tek Telekom Slovenije d.d.
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 480, datë 09.11.2017 vendosi të autorizojë përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të aksioneve të ndërmarrjes Jordan d. o. o. tek Telekom Slovenija d. d., pasi ky përqëndim nuk shfaq shenja të kufizimit ...
Shpallje fituesi për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
Mbyllja e hetimit paraprak në tregun e shfaqjes së filmave në kinema në qytetin e Tiranës
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 479, datë 26.10.2017, në mbledhjen e tij vendosi mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shfaqjes se filmave në kinema në qytetin e Tiranës, pasi nuk u konstatuan shenja të kufizimit të konkurrencës, si përsa i përket ...
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 478 datë 26.10.2017, vendosi të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 90% të ndërmarrjes Insig Jete SHA, nga Eurosig SHA tek  z. Shefqet Kastrati dhe z. Samir ...
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 90% të ndërmarrjes Insig Jete SHA, nga Eurosig SHA tek Z.Shefqet Kastrati dhe Z.Samir Mane
Rasti: Përftim Kontrolli: Telekom Slovenije d.d. / Jordan Podjetje Za Zaposlovanje In Usposabljanje Invalidov Krsko d.o.o
Shpallje e kandidaturave që plotësojnë kriteret për vazhdimin e procedurës së konkurrimit për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimeve Jo/Prodhuese, si dhe datës dhe orës së zhvillimit të konkurrimit.