Të reja
Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”
Sot, më datë 12.11.2018, u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi midis Autoritetit të Konkurrencës dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive, me qëllim rritjen e bashkëpunimit në fushën e konkurrencës në tregun e mediave audiovizive në Republikën e ...
Njoftim për një vend të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, për pozicionin "Inspektor" në Drejtorine e Analizes dhe Metodologjise se Tregjeve  Kategoria e pages III-a
Njoftim për një vend të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës, për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit jo/Prodhuese Kategoria e pagës III-a 
Me Vendimin nr. 567, datë 07.11.2018, Autoriteti i Konkurrencës, me qëllim rregullimin e tregut të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit, i rekomandoi Ministrisë së Infrastrukturës dhe ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.562, datë 25.10.2018 “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre ...
Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes “EMS-Albanian Port Operator” SHPK, në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit dhe dhënien e disa rekomandimeve
Mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/ Prodhuese
Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë dhe dhënien e disa rekomandimeve
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërive First Data Slovakia S.R.O dhe First Data Hellas Processing Services and Holdings S.A. nga shoqëria SIA S.p.A
Sot, më datë 24.10.2018, u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi midis Autoritetit të Konkurrencës dhe Postës Shqiptare SHA, me qëllim rritjen e bashkëpunimit në fushën e konkurrencës në tregun postar dhe financiar në Republikën e Shqipërisë. Duke ...
Në vijim të publikimeve në media elektronike, dëshirojmë të sqarojmë sa më poshtë: Autoriteti i Konkurrencës mbeshtetur në nenin 41 të ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar, po kryen një hetim të përgjithshëm ...
Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës dhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës do të organizojnë seminarin me temë “Konkurrenca në funksion të zhvillimit rajonal Shqipëri Kosovë”, me qëllim sensibilizimin e bizneseve me rregullat e konkurrencës në funksion të një tregu ekonomik ...
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. dhe PRVO PLINARSKO DRUSTVO d.o.o mbi PETROKEMIJA d.d
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga Messer Group GmbH dhe Yeti Investments S.a.r.l mbi disa asete të Linde Aktiengesellschaft dhe Praxair Inc nëpërmjet MG Industries GmbH