Të reja
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.501, datë 15.03.2018 “Mbi shitjen dhe transferimin e aksioneve të Bankës NBG Albania SHA, nga Banka Kombëtare e Greqisë S.A tek Banka Amerikane e Investimeve SHA”, autorizoi përqendrimin e ndodhur në tregun e shërbimeve bankare. Ky transaksion nuk shfaqi shenja ...
Mbi shitjen dhe transferimin e aksioneve të Bankës NBG Albania SHA, nga Banka Kombëtare e Greqisë S.A tek Banka Amerikane e Investimeve SHA
Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Juliana Latifi raportoi sot në datë 13.3.2018 pranë Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, në Kuvendin e Shqipërisë  “Raportin vjetor të vitit 2017 dhe prioritetet për vitin 2018”.
Mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, në Autoritetin e Konkurrencës
Njoftim për paraseleksionimin e kandidaturave për pozicionin Inspektor në Tregjet Prodhuese
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.499, datë 15.02.2018 “Për përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së lidhur midis shoqërive të sigurimit për kartonin jeshil”, vendosi të përjashtojë nga ndalimi marrëveshjen e bashkëpunimit mes ndërmarrjeve të sigurimit ...
Komisioni i Konkurrencës, në datë 15.02.2018, miratoi vendimin nr.498 “Për miratimin e Raportit Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018”, pas shqyrtimit të materialit të paraqitur nga Sekretari i Përgjithshëm.
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.497, datë 08.02.2018 “Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve në Republikën e Shqipërisë”, vendosi hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të kontrollit ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.496, datë 08.02.2018 autorizoi “Përqendrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Buse Gaz S.r.l. nga Messer Belgium N.V. në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë nëpërmjet ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.495, datë 08.02.2018 “Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania” SHA për mos përmbushjen e detyrimit të vendosur nga Komisioni i Konkurrencës në vendimin nr. 475, datë 21.09.2017”, konstatoi ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.494, datë 24.01.2018 autorizoi “Përqendrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të plotë të shoqërisë MAK Albania SHPK nga shoqëria Kastrati SHA”. Përqendrimi ndodhi në tregun e brendshëm dhe treg ...
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.493, datë 23.01.2018 “Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve”, vendosi mbylljen e procedurës hetimore, pasi nuk u vërejtën shenja të ...
Komisioni i Konkurrencës  me vendimin nr. 491, datë 28.12.2017 “Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve”, vendosi : • Hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit ...
Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr. 490, datë 20.12.2017, “Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e transportit ajror të udhëtarëve ndaj ndërmarrjes Austrian Airlines”, vendosi: • Hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e transportit ajror të ...
Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr. 488, datë 05.12.2017 ka vendosur hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit pasi është konstatuar përsëri se ndërmarrja Mika Korça Sha, si grumbulluesi kryesor në vend, nuk ka ...