English Shqip
 
 
E drejta e autorit
E drejta e Autorit e kësaj faqe interneti dhe përmbajtjes së saj i përket Autoritetit të Konkurrencës - © Autoriteti i Konkurrencës 2017. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Rishpërndarja apo riprodhimi i një pjese apo të gjithë përmbajtjes së tij është i ndaluar përveç:
  • Mund të printoni ose shkarkoni pjesë të përmbatjes për përdorim personal pa qëllim fitimi.
  • Mund të kopjoni përmbajtjen për palë të treta (individë) për përdorim personal vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
  • Mund të përdoret përmbajta e kësaj faqeje internet si material edukativ ose për informim publik vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
Nuk lejohet, shpërndarja apo çdo formë tjetër shfrytëzimi me qëllim fitimi të përmbajtjes së kësaj faqeje interneti, përveç nëse një gjë e tillë lejohet me shkrim nga Autoriteti i Konkurrencës.
 
 
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër