English Shqip
 
 
E drejta e autorit
E drejta e Autorit e kësaj faqe interneti dhe përmbajtjes së saj i përket Autoritetit të Konkurrencës - © Autoriteti i Konkurrencës 2017. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Rishpërndarja apo riprodhimi i një pjese apo të gjithë përmbajtjes së tij është i ndaluar përveç:
  • Mund të printoni ose shkarkoni pjesë të përmbatjes për përdorim personal pa qëllim fitimi.
  • Mund të kopjoni përmbajtjen për palë të treta (individë) për përdorim personal vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
  • Mund të përdoret përmbajta e kësaj faqeje internet si material edukativ ose për informim publik vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
Nuk lejohet, shpërndarja apo çdo formë tjetër shfrytëzimi me qëllim fitimi të përmbajtjes së kësaj faqeje interneti, përveç nëse një gjë e tillë lejohet me shkrim nga Autoriteti i Konkurrencës.
 
 
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër