English Shqip
 
 
E drejta e autorit
E drejta e Autorit e kësaj faqe interneti dhe përmbajtjes së saj i përket Autoritetit të Konkurrencës - © Autoriteti i Konkurrencës 2017. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Rishpërndarja apo riprodhimi i një pjese apo të gjithë përmbajtjes së tij është i ndaluar përveç:
  • Mund të printoni ose shkarkoni pjesë të përmbatjes për përdorim personal pa qëllim fitimi.
  • Mund të kopjoni përmbajtjen për palë të treta (individë) për përdorim personal vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
  • Mund të përdoret përmbajta e kësaj faqeje internet si material edukativ ose për informim publik vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
Nuk lejohet, shpërndarja apo çdo formë tjetër shfrytëzimi me qëllim fitimi të përmbajtjes së kësaj faqeje interneti, përveç nëse një gjë e tillë lejohet me shkrim nga Autoriteti i Konkurrencës.
 
 
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër