English Shqip
 
 
E drejta e autorit
E drejta e Autorit e kësaj faqe interneti dhe përmbajtjes së saj i përket Autoritetit të Konkurrencës - © Autoriteti i Konkurrencës 2017. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Rishpërndarja apo riprodhimi i një pjese apo të gjithë përmbajtjes së tij është i ndaluar përveç:
  • Mund të printoni ose shkarkoni pjesë të përmbatjes për përdorim personal pa qëllim fitimi.
  • Mund të kopjoni përmbajtjen për palë të treta (individë) për përdorim personal vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
  • Mund të përdoret përmbajta e kësaj faqeje internet si material edukativ ose për informim publik vetëm nëse njihet kjo faqe interneti si burim i materialit.
Nuk lejohet, shpërndarja apo çdo formë tjetër shfrytëzimi me qëllim fitimi të përmbajtjes së kësaj faqeje interneti, përveç nëse një gjë e tillë lejohet me shkrim nga Autoriteti i Konkurrencës.
 
 
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër