Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Përqendrimet: Komisioni hap hetim të thelluar mbi blerjen e propozuar nga PKN Orlen të Lotos
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar blerjen e propozuar të Lotos nga PKN Orlen, sipas Rregullores për Përqerndrimet të BE-së. Komisioni  shqetësohet se ky bashkim mund të zvogëlojë konkurrencën në furnizimin me karburante dhe tregjet e lidhura në Poloni dhe vendet fqinje.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5149