Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Përqendrimet: Komisioni ndalon bashkimin e propozuar midis Tata Steel dhe TyssenKrupp
Komisioni Evropian ka ndaluar krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët nga Tata Steel dhe ThyssenKrupp sipas Rregullores për Përqendrimet të Bashkimit Evropian. Bashkimi do të kishte zvogëluar konkurrencën dhe do të rriste çmimet për lloje të ndryshme çeliku. Palët nuk ofruan mjete të mjaftueshme për të adresuar këto shqetësime.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2948_en.htm