Vendimet
Vendim nr. 554, datë 08.10.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga Messer Group GmbH dhe Yeti Investments S.a.r.l mbi disa asete të Linde Aktiengesellschaft dhe Praxair Inc nëpërmjet MG Industries GmbH