Vendimet
Vendim nr. 552, datë 04.10.2018
Për hapjen e procedurës së Hetimit të Përgjithshëm në Shërbimin Spitalor