Vendimet
Vendim nr. 545, datë 20.09.2018
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 516, datë 22.05.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit Paraprak në Sektorin Bankar, për Bankën Raiffeisen, Bankën Kombëtare Tregtare, Bankën Credins dhe Bankën Intesa San Paolo”